מדיניות פרטיות

1. ביקור באתר אינו מחייב הפקדת נתונים אישיים, אלא במקרה של רכישת כרטיסים.

2. על מנת להשתמש באפשרויות רכישת כרטיסים באתר, על המשתמש להזין את פרטיו כנדרש (להלן: "הנתונים" ו/או "נתוני המשתמש").

3. אי כרטיס ekartis.co.il מעבדת את נתוני המשתמש, תוך שמירה על הגנתם. הנתונים ישמשו את אי כרטיס ekartis.co.il רק במקרה בו היא תידרש לקבל אישור על ההתקשרות מאת חברת אשראי ו/או במקרה בו היא תידרש להוכיח את עצם ההתקשרות ו/או את תנאיה ו/או במקרה של שינוי בתנאי ההתקשרות, מכל סיבה שהיא. על אף האמור להלן, במקרים כאלה ekartis.co.il לא תהיה חייבת לקבל הסכמה מפורשת של המשתמש לפני העברת נתונים לצדדים שלישיים. ekartis.co.il לא תעביר את נתוני המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרה שהעברה כזאת תתחייב לשם ביצוע ההתקשרות בינה לבין המשתמש, ורק בכפוף להסכמה מפורשת של המשתמש להעברת נתוניו כאמור. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו בכל עת, ללא צורך במתן הסברים. במקרה של ביטול ההסכמה על ידי המשתמש, ekartis.co.il לא תהיה אחראית לאף נזק מכל מין וסוג שהוא, ככל שייגרם למאן דהוא, אם ההתקשרות לא תצא אל הפועל. האמור בסעיף זה לא יחול במקרה של הפרת תנאי ההתקשרות על ידי המשתמש, כאשר במקרה כזה, ekartis.co.il תהיה רשאית להעביר את נתוני המשתמש לצדדים שלישיים, ככל שיהיה בכך צורך כדי להגן על זכויותיה. כל האמור בסעיף זה באשר להעברת נתוני המשתמש לא יחול במקרה של העברת נתונים לחברת כרטיסי אשראי לשם השלמת ההתקשרות בין המשתמש לבין ekartis.co.il , שבמקרה כזה, ekartis.co.il תהיה רשאית להעביר את נתוני המשתמש אל חברת כרטיסי האשראי ללא קבלת אישור המשתמש לכך.

4. המשתמש רשאי למחוק נתונים בכל עת את הנתונים שהזין למערכת  אי כרטיס ekartis.co.il , כתב את הבקשה המתאימה למייל [email protected]

5. על מנת לעשות את תהליך רכישת הכרטיסים נוח ככל האפשר עבור המשתמש, באזורים מסויימים נעשה שימוש בקבצי "cookies". "cookies" הן קבצי טקסט קטנים הנשמרים על הכונן הקשיח של המשתמש. ה"cookies" נדרשים להפעלת יישום "עגלת הקניות", וכן משמשות את ekartis.co.il לעריכת סטטיסטיקה באשר להרגלי השימוש באתר רכישת הכרטיסים, על מנת לשפר בהתמדה את השירות בעבור המשתמשים. אי כרטיס ekartis.co.il עושה שימוש במידע באופן אנונימי, ללא חשיפת זהותו של המשתמש.

6. המשתמש יכול לדחות את קבצי "cookies", באמצעות הגדרה מתאימה של הדפדפן במחשבו. אולם, במקרה כזה, שימושו באתר רכישת הכרטיסים יהיה מוגבל. באתר רכישת הכרטיסים תוכלו למצוא קישורים לאתרים אחרים. ל ekartis.co.il אין כל אחריות לגבי אותם האתרים, לרבות ולא רק, לגבי תוכנם ו/או האבטחה שלהם וכו'.